Projekt Kořeny - hledání smyslu
Projekt Kořeny – hledání smyslu je zaměřen na poznávání kulturních tradic a zvyků lidí na naší planetě. V poznávání a zpřístupňování českých, evropských a světových kulturních tradic veřejnosti se Bílá síť snaží jít až k samotným základům – kořenům. Projekt Kořeny vznikl před 13 lety. Po celou tuto dobu se věnuje systematickému studiu tradic a zvyků na planetě a hledání smyslu. Smysl nacházíme v nevysychající touze po životě a v pravdivé výpovědi o současném světě. Každý rok se zaměřuje na konkrétní zemi nebo kontinent. Rok 2008 je logickým vyústěním pečlivé koncepce předchozích let.

Z historie Kořenů:

2011-2012 Domov - něha: české tradice a zvyky ve spolupráci s Národopisným muzeem v Praze

2010-2011 České nebe; Příběhy Grónska

2009-2010

2008-2009 Příběhy a skryté symboly pražských zahrad

2007-2008 Mandaly celého světa

„Kořeny reprezentují poznávání duchovních cest, přinášejí odpovědi na nejdůležitější otázky života. Pramen jsme objevili v tradicích a zvycích lidí na planetě.“
Po třináctiletém soustavném pronikání ke kořenům planety letos se věnujeme mandalám. Mandala je zobrazení kruhu. Slovo samotné pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh. V budhistické tradici byla používána jako meditační znak, s myšlenkou mandaly se ale setkáváme ve všech kulturách po celém světě, ať už v podobě okenní rozety v gotických chrámech, starobylého plánu města, půdorysu kláštera, nebo kultovních míst rozličných kultur. Navazujeme tak na indiánskou tradici labyrintů a indiánských štítů. Mandala může být vzor, struktura, motiv, symbol. Vždy má ale podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu. Labyrint není bludiště, kde si můžeme vybrat cestu. Do labyrintu se vstupuje na vnější straně, musí se projít mnoha oklikami, které vedou k jeho středu. Střed je zároveň konec cesty, existuje jen jedna cesta k němu. Cesta labyrintem má symbolický význam, vyjadřuje náš cíl, obrátit se, změnit směr. Dříve byl obraz labyrintu také součástí dlažby kostela, např. v gotických katedrálách, a v době velikonoční byl průchod tímto labyrintem součástí obřadu.
Tento projekt postihuje, indiánské, evropské, africké, orientální a další mytologické perspektivy. Mandala je obraz vnitřního já. Mandaly – lidská fascinace kruhem, důležitá součást lidské kultury. Projekt by měl by být poučením pro všechny, kteří vstupují do magického kruhu. Bude praktickým a inspirativním návodem k vytváření kruhových obrazců známých jako mandaly. Budeme se společně snažit porozumět symbolickému významu barev, čísel, tvarů a motivů, jakými jsou např. ptáci či květiny. Mandala – celistvost osobnost, která pokud vše správně funguje, je v harmonii. Je středem celkové osobnosti. Ukazuje přirozenou potřebu naplnit ideál celé naší osobnosti.
Součástí tohoto projektového dne bude výstava mandal vytvářených během celého roku a výstava vydavatelství Pragma. Do projektu budou zapojeny výtvarné obory základních uměleckých škol, obec Únětice, Roztoky a Úholičky. Mezi přednášejícími budou odborníci z kruhů zaměřených na psychologii a arteterapii. Spolupráce se členy laboratoře Divadla Archa. Do projektu jsou zapojeni VŠOP, Divadelní konzervatoř Na rejdišti, Literární akademie, komerční firmy. Projektový den ponese název „Kopec pro mou paměť". Cílem projektu je zvýšit povědomí a zájem publika o současnou divadelní tvorbu, navázat a upevňovat vazby s uměleckými institucemi, které mají stejně nebo podobně zaměřené publikum a obdobný umělecký kredit.
Termín: Celoroční setkávání, dílny, představení a výstavy vyvrcholí 21. 6. 2008 v den Slunovratu na Dobešce Praha 4, vytvořením společné mandaly z těl všech účastníků. V tento den chceme představit projekty vzniklé v rámci divadelní laboratoře Archa.lab.

2006-2007 Amerika – Do nitra kontinentů
Ameriku budeme poznávat v její komplexnosti. Zaměříme se letos na Mexiko, Peru, Brasílii, Argentinu. Seznámíme se s osobnostmi novodobých výzkumných cestovatelů a objevitelů ve vztahu k původním obyvatelům Ameriky. Indiáni představují úzké spojení s přírodou. Proto propojíme téma kultury a umění s environmentálními aspekty života. Nabídneme poznání Ameriky jinak, než pouze z pohledu USA. Příští rok pokračujeme kulturou Indiánů Severní Ameriky.

2005 Afrika – Území sirotků

2002-2004 Austrálie – Terra Incognita

2000-2002 Asie – Tibet, Indie – Romové

1997-2000 Judaismus, Křesťanství, Rané křesťanství – Koptové

1997 Evropa – Keltové – Jen aby nám nebe na hlavu nespadlo – Abychom žili

1995-1996 Čechy - Slované – Povězte mi, Čechové, zda víte, kým jste

SALONY

Já jsem lev salónů

Je-li něco centrem, z tohoto místa všechno vychází a ostatní směřuje nazpátek. České centrum Praha sídlí v samém centru Rytířské ulice a po několik let byl je prostorem, v němž se scházely osobnosti českého kulturního života, které se při vstupu proměnily ve „lvy salónů“.

Od roku 2000 pořádá Bílá síť měsíc co měsíc setkávání s osobností. Připravujeme až 12 setkání s mimořádnými osobnostmi. Každý večer je originální, lidé si odnášejí z komorního setkání pocit souznění. Odkaz je právem k prvorepublikové tradici salónu. Dramaturgickým záměrem je mnohovrstevnatý kulturní a lidský zážitek, který je kompozicí mluveného slova, hudby, tance, výtvarného umění, filmu a vlastní tvořivosti. Příslušný lev je samozřejmě dárkem pro diváky, ovšem sám je obdarován dalšími hosty, kteří jsou jeho přátelé, nebo by je třeba chtěl někdy potkat. V letech 2007 až 2011 jsme připravili salóny s těmito osobnostmi: Ivo Kahánek, klavírista; Jan Klusák, hudební skladatel; Vladimír Preclík, sochař; Miloš Vacík, perkusista; Soňa Červená, operní zpěvačka; Yellow Sisters, pěvecká skupina; Helena Třeštíková, režisérka; Jindřich Štreit, fotograf; Meda Mládková, galeristka; nadační fond Bohuslava Martinů; Jan Pohribný, fotograf; Polana Bregantová, výtvarná teoretička; Zdenka Fantlová, herečka; Jiří Wolf; taneční choreograf Nigel Charnock; novinář Jan Krčmář; architektka Jiřina Nebesářová; fotografka Liba Taylor; básník Jan Vladislav; básník Duncan Higgins; Eva Erbenová; fotograf Jiří Turek; překladatel Martin Hilský ad. Technické a organizační zabezpečení zajišťují Česká Centra. Spolupráce s absolventy HAMU – hudební obor a pantomima, DAMU a Literární Akademie J. Škvoreckého a Vyšší odborná škola publicistiky.

Termín: Salóny většinou probíhaly během roku vždy poslední středu v měsíci.

Jednotlivá setkání budou uvedená v Kalendáři.

Projekt Kořeny
KURSY
Otevíráme nový kurs literárně-dramatického oboru v prostorách divadla Sklep, Dobeška, Jasná 5.
Místo kursu: Studio Dobeška, Nad Lomem, Praha 4.
Zahájení kursu pro rok 2016/2017: 14. 10. od 15:00 do 17:00
Konec kursu: červen 2017.
Charakteristika kursu: Kurs literárně dramatického oboru je určen pro všechny od 9 let, kteří mají zájem o tvůrčí a dynamickou práci s textem, komunikaci a osobnostní růst. V základech tvořivé dramatiky poskytne poznání i vzdělání v rétorice (práce s dechem a hlasem), pohybu, výtvarnu, hudbě, v herectví a též poskytne základní přípravu vyjadřovat se před kamerou. Během kursu je kladen akcent na samostatný a ucelený projev dítěte, rozvíjení jeho dětské představivosti a sebepoznání. Obsahem kursu je příprava na projektech, které se zabývají tradicemi a zvyky na planetě Zemi. V letošním roce se budeme věnovat tématice (objevování) megalitických kultur. Završením kursu bude projektový den v den Slunovratu s divadelním představením. Součástí kursu jsou i volitelné víkendové dílny, výjezdy do zahraničí a setkávání s osobnostmi, které mají k tématu co říct.

Frekventanti kursu mají možnost spolupráce s filmem, Českou televizí a Českým rozhlasem.

Kurzovné: 4.500,- Kč za pololetí
Bonus: V případě, že student přivede kamaráda, který se zapíše, dostane slevu 500,- Kč.
Kurzovné prosíme zaplatit do měsíce po zapsání (v případě zápisu 14.10. tedy nejpozději do 15.11.2016) na č.ú.: 0362144183/0800, variabilní symbol: datum narození dítěte, do zprávy pro příjemce (pokud tuto možnost máte) jméno dítěte.

Zájemci o kurs se mohou též registrovat telefonicky na čísle +420 723 95 10 94

Projekt Kořeny
DÍLNY
Vzdělávací a zážitkové dílny pro děti a rodiče pod vedením Mgr. Ljuby Fuchs pomocí indiánských legend a mýtů. Poznáváním kulturních tradic se snažíme pochopit smysl sebe sama.

2009.

Dílny pořádané v roce 2009 - viz Kalendář .

Bílá síť zahájila spolupráci s Národním památkovým ústavem na jejich projektu Průsečíky evropských inspirací - otisky antiky v českých a moravských památkách UNESCO, prezentace památek inspirovaných antickou literaturou a mytologií prostřednictvím divadelních forem. Prezentace probíhají ve městech: Praha, Český Krumlov, Litomyšl, Telč, Kroměříž a Valtice. V roce 2008 proběhly společné workshopy dětských didaktických programů pro kulturní pracovníky a pedagogy. V roce 2009 v rámci projektu jsme společně seznamovali účastníky s památkou in situ prostřednictvím přednášek, dramatizovali jsme téma, nacvičovali, vyráběli kostýmy, vystupovali s dramatizací a v září proběhla společná prezentace ve Valdštejnské zahradě v Praze..
Spolupráce probíhala ve spolupráci s dětmi a studenty škol z uvedených měst, skupiny se navštěvovaly vzájemně a závěrečného vystoupení ve Valdštejnské zahradě se pak zúčastnily všechny skupiny společně. Cílem projektu bylo podpořit zájem mladé generace o jedny z nejcennějších objektů v rámci památkového fondu České republiky aktivní formou - společným poznáváním a následnou prezentací získaných informací a prožitků dramatickými formami. Prostřednictvím umělecky ztvárněných mytologických výjevů se děti seznámí s antickými bájemi a jejich interpretací v uměleckých dílech. Tím, že je sami aktivně zpracují do dramatické formy, kterou budou dále veřejně interpretovat v prostředí historické památky, pomohou k poznání mimořádných uměleckých hodnot světového dědictví..

2008

29.3.2008KOMUNIKACE JE JAKO DOBŘE PROSTŘENÝ STŮL. Tato akce navazuje na celoevropský loňský projekt „Pohádky před odletem“. Snahou je kultivovat lidi prostřednictvím knihy. Osm setkání, na kterých budeme vyprávět pohádky v osmi evropských jazycích (francouzština, němčina, maďarština, čeština, finština, holandština, angličtina, ruština). Pohádky jsou unikátním příkladem klasického evropského dědictví, ačkoliv jsou jazyky rozdílné, charaktery i záměry jsou stejné. Lidé jsou vlastně pořád nedospělí a cítí potřebu živit v sobě vnitřní dítě, proto jsou tyto pohádky určeny i dospělým. Je to příležitost potěšit pohádkami z celé Evropy. Tato setkání uskutečníme u prostřeného stolu s ubrusem vždy z konkrétní evropské země, dle původu pohádky. Vyprávět budeme v originálním jazyce, děti i dospělé budeme učit bázická slovíčka pohádek uvedených jazyků, např. stůl, sůl, dům, voda, matka, otec, syn, dítě, víla, princ, král, kůň, pes, pták a nebe... Projekt je zaměřen na integraci menšin do české společnosti. Naší snahou je zapojit do vyprávění pohádek také zástupce diplomacie jednotlivých zemí. Projekt se bude realizovat v Galerii Oliva, Jilská 7, ve spolupráci s dětmi z Bílé sítě a jejími rodiči.

Tato setkání se budou uskutečňovat každou poslední sobotu v měsíci, respektive každou sobotu po Lvu salónů.

S sebou: Každů svůj ubrus, korálky, barvičky na malování na ubrus.

Zahájení: V 15:00

Vstupné: Dobrovolné.

Další tyto dílny proběhly každou poslední sobotu měsíce.

1.6.2008 GENIUS LOCI - Genius loci je něco, co neumíme pojmenovat, ale kvůli čemu se vracíme. Ano, tohle místo na mne působí – SEM SE CHCI VRACET. Těžko uchopitelný, zvláštní vztah lidského ducha k místu či kraji. Místo, které nás oslovilo a zahrnulo do své podstaty. Pocit pozitivní sounáležitosti, vnitřní harmonie člověka s místem.
Ve spolupráci s galerií Oliva pro Vás otevřeme prostor Staroměstské radnice, historické centrum centra Prahy, a necháme tu v představení žáků z Bílé sítě probudit Šípkovou Růženku ze spánku. A nejen to. Přijďte se podívat.
Kdy? V neděli 1.6. 2008 v 15h do galerie Staroměstské radnice v přízemí.

19. 6. 2008 Pár dní před SLUNOVRATEM na Dobešce v Praze 4 vyvrcholí projekt MANDALY CELÉHO SVĚTA vytvořením společné mandaly z těl všech účastníků. V tento den uvidíte představení žáků Bílé sítě Šípková Růženka, pro které byla inspirací mandala z květu růže a východiskem k práci i možná etymologie ke slovu růže: 1. Ruslo - staroslovanský výraz pro označení povodí, okolí vody, vlhkou zemi; 2. Rusavka - název pozdněkeltského hradiště; 3. Rosa; 4. Růže. To vše jsou pojmy, které vycházejí ze základní představy čarovné vláhy, svěžesti a neposkvrněnosti. Uvnitř Dobešky bude k vidění výstava všech prací vzniklých v průběhu roku během kurzů pro dospělé studenty i děti a výstava prací výtvarného kroužku na Dobešce. Zahájení v 17:00.

10.12.2008 Hostujeme v Českém centru v Drážďanch s představením Růženka. Součástí budou též dílny a spolupráce se spolkem Schola Ludus.

2007

14. 6. 2007 Setkání s LAKOTSKÝM OBŘADNÍKEM MICHAELEM TWO FEATHERSEM A JEHO RODINOU. Michael se snaží předat lidem bez ohledu na národnost vše dobré, co vyplývá z duchovních tradic jeho kmene. V průběhu dne budeme mít jedinečnou možnost seznámit se s tradiční i současnou lakotskou (siuxskou) kulturou. Překlad z angličtiny zajištěn v průběhu celého dne. Od 14 hodin v divadle Sklep na Dobešce se formou dílny setkají děti se členy literárně dramatického oboru Bílá síť s rodinami a dětmi uprchlického tábora ve Strážném za spolupráce s Fórem dárců a spolu s lakotskými hosty si zahrají dětské hry z celého světa. Od 17 hod pak poběží program určený dospělým i dětem, tématem jsou indiánské příběhy, hudba, tradice a zvyky. Od 19 hod proběhne setkání s našimi lakotskými hosty - zástupci severoamerických indiánů pro dospělé posluchače a diváky formou besedy na téma mužské a ženské rituály, obřadní písně a bubnování.

2006

29. 1. 2006 Úvodní dílna. První čtená zkouška divadelní hry „Modrý den“, společně s filmovým režisérem Ivanem Látalem, dramaturgyní Johanou Součkovou a mimkou Míšou Dolákovou. Dílna proběhla pod pedagogickým vedením Ljuby Fuchs.

25. 2. 2006 od 10.00-12.00 hod. Divadelní představení „Příběh malého stromu“. Herečka a režisérka Iveta Dušková po návštěvě Peru nastudovala toto představení a podá zprávu o své cestě také tímto způsobem.

25. 2. 2006 od 13.00-15.00 Indiánské labyrinty a zkouška divadelního představení Modrý den – příběh z indiánských mýtů. Vytváření indiánského labyrintu pod vedením Kateřiny Špaňhelové. Seznámení s Robertem Němcem, nakladatelem vydavatelství Pragma. Robert Němec představí knihy, které souvisejí s indiánskou a duchovní literaturou: Přestaň se bát, Toltécká proroctví, Hlas poznání, Čtyři Dohody – pracovní kniha, Láska, vztahy a přátelství.

25. 3. 2006 od 10.00-12.00 hod. Setkání s výtvarníkem Tomášem Císařovským, s Otto Plachtem a jeho indiánskými dětmi. Hostem bude zástupce mexické ambasády. Od 13.00-15.00 hod. se mohou účastníci zapojit k přípravě divadelního představení Modrý den – příběh indiánských mýtů.

29. 4. 2006 Poznání Peru očima cestovatelky Petry Binkové a astroložky Soni Králové. Přítomni budou také horolezci z občanského sdružení Originální projekty. Historik a filozof PhDr. Petr Křivský a odborný asistent dějin z FF UK v Praze PhDr. Aleš Křivan, CSc.

27. 5. 2006 Seznámení s knihou „Dona Miguela Ruize „Toltécký šaman a léčitel“. Setkání s perkusistou Alanem Vitoušem, psychologem a zpěvákem Pjér La šézem a hercem Jaroslavem Duškem. Výpověď o přípravě představení „Čtyři Dohody“, které zprostředkovává základní myšlenky Indiánů – Toltéků: 1. Nehřešte slovem, 2. Neberte si nic osobně, 3. Nevytvářejte si žádné domněnky, 4. Dělejte vše, jak umíte nejlépe! Ale ne lépe. Toto setkání bude shrnutím a přípravou projektového dne.

21. 6. 2006 Hudební produkce Indiánů žijících v Praze a uskutečnění rituálů ohnivý tanec šamana Emahy v prostorách přírodní rezervace Dobeška.

Říjen 2006 Setkávání s osobnostmi - setkání s osobností Igora Chauna. Rozpravy o filmových dokumentech, které se týkají kořenů a hledání smyslu.

Listopad 2006 Autorský večer španělského básníka Ramóna Machóna. Večer jihoamerické současné literatury ve spolupráci s mexickým velvyslanectvím, se zaměřením na argentinského autora Ernesto Sabato, Jorge Luice Borges, Mario Benedetti (Uruguay).

Listopad 2006 Oslava dne mrtvých ve stylu Mexické kultury.